תקנון אתר – חכם משכנתאות בע"מ (להלן: "החברה")

הגדרות

דומיין / תחום – משכנתאות ופיננסים.

האתר – כל מערכת WEB או WordPress  או כל כתובת URL המתחילה בדומיין.

משתמש –כל אדם / גוף / חברה העושה שימוש באתר או בדומיין.

הוראות כלליות

 1. שימוש באתר ו/או בכל כתובת URL המתחילה בדומיין https://www.hachamm.co.il/ (להלן: "האתר") כפופה לתקנון זה, ומדיניות הפרטיות. כל העושה שימוש באתר מאשר את תנאי התקנון ומתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.
 1. המשתמשים באתר כפופים להוראות תקנון זה, במידה ואינך מסכים למלוא תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות אנא הימנע מביצוע שימוש באתר והודע על כך לחברה בכתב.
 1. למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאמור בתקנון ו/או במדיניות הפרטיות כנגד לבעלי האתר ו/או מפעיל האתר וכל מי מטעמם. החברה שומרת על הזכות לבצע שינויים בתקנון זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ושינויים אלה יחולו החל מיום עדכונם.
 1. כל מוצר או שירות המפורסם באתר הינו לצורך ההמחשה בלבד ואין להסתמך עליו. במקרה של טעות באתר ביחס לשירותי החברה על המשתמש להודיע על כך לחברה.
 1. ידוע למשתמשים כי מפעם לפעם האתר יחדל מלפעול עקב פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או תקלות טכניות ו/או עקב פעולות צדדי ג', וידוע להם כי החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חף מווירוסים, שגיאות, עיכובים, טעויות ולמשתמשים לא יהיו כל טענות ו/או תביעות בעניינים אלה כנגד החברה או מי מטעמם והם פוטרים אותם מכל אחריות.

מהות האתר

 1. האתר נועד לצורך שיווק ופרסום שירותי או מוצרי החברה בקרב הציבור.
 1. ידוע למשתמשים כי השירות שירכש ירכש באופן פרטני ומותאם לצרכי הלקוח הרלוונטי, אשר על כן, אין להסתמך על כל מצג ו/או פרסום ו/או אמירה הנקובה באתר, שהרי, כולם בגדר המחשה בלבד. בכל שאלה בנושא ניתן ליצור קשר עם החברה ולקבל פרטים מתאים.
 1. תמחור השירותים על ידי החברה יתבצע באופן פרטני למשתמש ולא תתקבל כל טענה בדבר הסתמכות על האמור באתר.
 1. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להעניק שירות ו/או לא להעניק שירות למי מהמשתמשים.

המחאת זכויות החברה לאחר

 1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה או ההסכמים הפרטניים שנחתמו עם המשתמים ללא הודעה מוקדמת וללא קבלת אישור המשתמשים ו/או ספקים ו/או רוכשים ו/או כל צד שלישי.

קניין מסחרי ורוחני

 1. מלוא הזכויות הקנייניות, המסחריות ומוניטין באתר ו/או איזה מעסקי החברה, לרבות מלוא הזכויות בכל קוד, המצאה, פטנט, פיתוח, רעיון, תהליך, זכות יוצרים, זכויות מוסריות, סימן מסחר, מדגם, עיצוב, שרטוט, סוד מסחרי, ידע, מידע, הנדסה, מסקנות וממצאים שייכות לחברה בלבד וזה רכושה הבלעדי. המשתמשים לא רשאים לעשות בהן שימוש אישי או להתיר לצד ג' כלשהו לעשות בהן שימוש.
 1. המשתמש יודיע לחברה, מיד לאחר שייוודע לו על כל הפרה או הפרה נחזית או ערעור או איום על הממשק ו/או איזה מפעולות החברה או חלק מהם מצד אדם או גוף כלשהו.

דרכי סיום התקשרות

 1. החברה רשאית להודיע על סגירת הממשק ו/או סגירת משתמש ו/או סגירת גישתו של משתמש בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. תקנון זה נוסח בלשון זכר לצורך הנוחות אך מתייחס לכל המינים כאחד.